Tin tức

THÔNG TƯ SỐ 25/2016/TT-BXD

( 25-10-2016 - 09:17 AM ) - Lượt xem: 214

BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ MÃ SỐ VẬT LIỆU AMIĂNG THUỘC NHÓM AMFIBOLE CẤM NHẬP KHẨU

            Điều 1: Công bố danh mục và mã hố HS vật liệu amiăng thuộc nhóm ambofile cấm nhập khẩu(có phục lục đính kèm)

            Điều 2: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016 và thay thế thông tư số 03/2012/TT-BXD ngày 05/09/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

            Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính  phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này

Next đối tác Prev đối tác